Сложно съставно с подчинено сказуемноопределително изречение


Категория на документа: Български език


Сложно съставно с подчинено сказуемноопределително изречение

1. Същност на сложното съставно с подчинено сказуемноопределително изречение.
Сложно съставно изречение, чието подчинено изречение пояснява подлога или прякото допълнение на главното изречение чрез неговото сказуемо, се нарича сложно съставно с подчинено сказуемноопределително изречение напр. : Младежът се преструваше, че кашля със сетни сили (Г. Караславов). Подчинените сказуемноопределителни изречения разкриват признак на предмет, означен с подлога или с прякото допълнение на главното изречение. Връзката между подчинените сказуемноопределителни изречения и главното изречение се осъществява чрез подчинителни съюзи : къде, кога, как и др., напр. : На стълбата стоеше Фотина, щастливо усмихната.Тя се престори, че нищо не е видяла. (Д. Талев); Той със саркастична усмивка ги гледаше из прозореца на кафенето си, като отиваха всяка заран полека и леко на черкова (И. Вазов)

2. Разпознаване на подчиненото сказуемноопределително изречение.
Тъй като разкриват признак на предмет, означен с подлога или прякото допълнение на главното изречение посредством неговото сказуемо, подчинените сказуемноопределителни изречения семантично се свързват с два елемента на главното изречение : с подлога или с прякото допълнение, от една страна , и със сказуемото, от друга страна. Тази двустранна връзка с главното изречение е фактор, който налага във въпроса за разпознаване на подчинените сказуемноопределителни изречения задължително да се включват три елемента :
* въпросителното местоимение какъв (каква, какво, какви);
* подлогът или прякото допълнение на главното изречение;
* сказуемото на главното изречение, напр. :

Само ние се намерихме да освобождаваме българското царство! (Ив. Вазов).

Какви само ние се намерихме? - да освобождаваме българското царство (подчинено сказуемноопределително изречение - пояснение на подлога в главното изречение).

Павел видя снахите си и жена си как излязоха от селото... (Елин Пелин).

3. Видове подчинени сказуемноопределителни изречения.
Според това, коя част на главното изречение поясняват, подчинените сказуемноопределителни изречения се обособяват в две групи:
* подчинени сказуемноопределителни изречения - пояснения на подлуга в главното изречение;
* подчинени сказуемноопределителни изречения - пояснения на прякото допълнение в главното изречение

4. Сказуемноопределителните изречения поясняващи подлога в главното изречение.
Тези изречения поясняват подлога на главното изречение чрез неговото сказуемо. По начин на образуване първо сказуемноопределително изречение най-често е разширено предикативно име във вид на просто изречение. Неговата задача бе пазенето на къщата, пазенето е сказуемно име изразено с отглаголно съществително. Ако разширим това сказуемно име до цяло изречение, полученото изречение е сказуемноопределително първо- Неговата работа бе да пази къщата. Или например в изречението Дървото изглеждаше все зелено и трансформация му в сложно съставно с подчинено сказуемоопределително чрез разширяване на предикатива (какво изглеждаше дървото? = все зелено) в просто изречение: Дървото изглеждаше, че е все зелено (какво изглеждаше дървото? = че е все зелено).
Подчинено сказуемноопределително първо има и в следните сложни съставни изречения: Предназначението и бурните аплодисменти е да заглушат разумните аргументи.; Тъжно е да се прибере преди време у майка си....; Та думата ми беше, че разбойникът не умира.; Първата ми мисъл беше да грабна пушката.
• Сказуемноопределителните изречения поясняващи прякото допълнение в главното изречение.
Това изречение пояснява допълнение в главното изречение чрез наговото сказуемо. То е разширено във вид на просто изречение сказуемно определение към прякото допълнение, т.е. на второ сказуемно определение. Така например в простото изречение Весел ме гледат мили другари, весел е сказуемно определение на прякото допълнение, изразено с картаката местоименна форма, ме, отговаря на въпроса какъв?, поставен чрез сказуемото към прякото допълнение. Ако това сказуемно определение разширим до цяло изречение, това изречение ще бъде сказуемноопределително второ - Че съм весел, ме гледат мили другари.
Подчинено сказуемноопределително второ има и в следните сложни съставни изречения: Никоя порядъчна пчела не чака съвет от дървеницата как да събира мед.; Друго го видели, че си тръгнал пръв.; Забелязах дядо си да чете вестника.

5. Пунктоация при сложното съставно с подчинено сказуемноопределително изречение.
Пред съюзите че и като, които свързват подчинени сказуемноопределителни изречения с главното изречение, се пише запетая, напр.: Все пак този раб Симеон изглеждаше, че му е верен (Ст.Загорчинов). ;Тя си го представяше, като я търси нетърпеливо сред множеството на улицата.
Пред подчинените сказуемноопределителни изречения не се пише запетая, когато се свързват с главното изречение чрез съюза да , въпросителни местоимения или въпросителни местоименни наречия, напр.: Токмакчията я чуваше да ходи из стаята и да мърмори нещо (Й.Йовков)

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА:

1. Ив.Недев Синтаксис на съвременния български книжовен език, С., 1992г.
2. К.Попов Синтаксис на българския книжовен език В.Т., Абагар, 1998г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

1. Същност на сложното съставно с подчинено сказуемноопределително изречение.
2. Разпознаване на подчиненото сказуемноопределително изречение.
3. Видове подчинени сказуемноопределителни изречения:
а) подчинени сказуемноопределителни изречения - пояснения на подлога в главното изречение
б) подчинени сказуемноопределителни изречения - пояснения на прякото допълнение в главното изречение

4. Пунктуация при сложното съставно с подчинено сказуемноопределително изречение.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Сложно съставно с подчинено сказуемноопределително изречение 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.